Doradca
Restrukturyzacyjny

Twój biznes można jeszcze uratować

Kancelaria Syndyka

Adwokat

Jan Wasilewski

Arrow
Arrow
Slider

Nieruchomości

Nieruchomość gruntowa zabudowana Moniki Anny Szewczykowskiej

Nieruchomość gruntowa zabudowana ujawniona w księdze wieczystej  nr OL1G/00034127/8 stanowiącej działki 92/16 i 92/17 o powierzchni 0,1199 ha

zabudowane budynkiem byłej dyskoteki o powierzchni użytkowej 703,12 m kw.

Nieruchomość położona jest w Miłkach przy ul. Giżyckiej 51 pow. giżycki, woj. warmińsko-mazurskie

Właściciel nieruchomości gruntowej: Monika Anna Szewczykowska

Cena wywoławcza stanowi najwyższą wynegocjowaną cenę, nie niższą niż 60% wartości oszacowania tj:

237 660zł netto (słownie:  dwieście trzydzieści siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt złotych).

Nieruchomość gruntowa zabudowana Andrzeja Dmitruczyka

Nieruchomość gruntowa, stanowiąca działkę nr 84 o powierzchni 0,1200 ha,

zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej o powierzchni użytkowej 35,06 m2,

położona w miejscowości Pełkowo 5a, obręb Muntowo, gm. Mrągowo, pow. mrągowski, woj. warmińsko-mazurskie,

ujawniona w księdze wieczystej nr  KW OL1M/00028245/2.

Właściciel nieruchomości gruntowej zabudowanej: Andrzej Dmitruczyk

 Cena  nieruchomości  wynosi:

 48 000,00 zł netto słownie: czterdzieści osiem tysięcy złotych (80 % ceny oszacowania)

 

Sprzedaż udziału ½ części lokalu mieszkalnego Andrzeja Jabłońskiego

Udział ½ części lokalu mieszkalnego nr 10 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym 5 – kondygnacyjnym o powierzchni użytkowej 74,70 m2, do którego przynależy piwnica nr 10E  o powierzchni 6,80m2 położonego w Kołobrzegu przy ul. Czarnieckiego 2E, opisanego w księdze wieczystej KW – KO1L/00033779/6 prowadzonej przez Sad Rejonowy w Kołobrzegu.

Właściciel nieruchomości gruntowej zabudowanej: Andrzej Jabłoński

 Cena udziału ½ części nieruchomości  wynosi:

241 150,00 zł netto słownie: dwieście czterdzieści jeden tysięcy sto pięćdziesiąt złotych (100 % ceny oszacowania)

Syndyk informuje, iż istnieje możliwość nabycia pozostałego udziału we współwłasności na zasadach i cenie ustalonej z współwłaścicielem.

 

 

Nieruchomość gruntowa zabudowana Romana Sobolewskiego

nieruchomości gruntowe położone w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Konstytucji 3 Maja 20 gm. Lidzbark Warmiński pow. lidzbarski, woj. warmińsko-mazurskie tj.:

1)         Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalno-usługowym o powierzchni użytkowej 176,58 m kw. posadowionym na działce nr 74/2 o powierzchni 0,0113ha, dla której Sąd Rejonowy w Lidzbarku Warmińskim VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW OL1L/00017264/0

oraz

2)         Nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca działkę nr 76/22 o powierzchni 0,0024 ha, dla której Sąd Rejonowy w Lidzbarku Warmińskim VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW OL1L/00017130/2

Właściciel nieruchomości gruntowej: Roman Sobolewski

Cena wywoławcza sprzedaży  wynosi: 517 200,00 zł netto (60 % ceny oszacowania)

 

Nieruchomość gruntowa rolna Romana Sobolewskiego

nieruchomość rolna położona w obrębie 14 - Runowo gm. Lidzbark Warmiński pow. lidzbarski, woj. warmińsko-mazurskie stanowiącą działkę ewidencyjną  nr 56/4 o powierzchni 0,4700 ha, dla której Sąd Rejonowy w Lidzbarku Warmińskim VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW OL1L/00028007/1

Właściciel nieruchomości gruntowej: Roman Sobolewski

Cena wywoławcza sprzedaży  wynosi: 24 000,00 zł netto (80 % ceny oszacowania)

 

Nieruchomość gruntowa rolna Romana Sobolewskiego

nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem magazynowym o powierzchni użytkowej 200,00 mkw.

położona w  Runowie  gm. Lidzbark Warmiński pow. lidzbarski, woj. warmińsko-mazurskie

stanowiąca działkę ewidencyjną  nr 59/3 o powierzchni 1,3400 ha,

dla której Sąd Rejonowy w Lidzbarku Warmińskim VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW OL1L/00012328/2

Właściciel nieruchomości gruntowej: Roman Sobolewski

Cena wywoławcza sprzedaży  wynosi: 245 600,00 zł netto (80 % ceny oszacowania)

 

udział ½ części w prawie własności nieruchomości Przemysława Frańczaka

udziału ½ części w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej,

położonej w miejscowości Księży Dwór 84, gmina Działdowo, stanowiącej działkę nr 14/10 o powierzchni 0,1009 ha,

na której posadowiony jest budynek mieszkalny jednorodzinny z częścią usługową o powierzchni użytkowej 183,00 m2

oraz budynek garażu o powierzchni zabudowy 36,00 m2,

dla której Sąd Rejonowy w Działdowie prowadzi księgę wieczystą nr KW EL1D/0037170/2.

Właściciel nieruchomości: Przemysław Frańczak

Cena  nieruchomości  wynosi (60 % ceny oszacowania):

 100 600 zł netto (sto tysięcy sześćset  złotych)

 

udział ½ części w prawie własności lokalu mieszkalnego Ewy Szaminko

udziału ½ części w prawie własności nieruchomości lokalowej o funkcji mieszkalnej

o powierzchni użytkowej 45,60m kw. położonej przy ul. Wilczyńskiego 2c/9 w Olsztynie

wraz z udziałem 89/10000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo własności gruntu oraz części budynku i urządzenia,

które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

Dla lokalu prowadzona jest księga wieczysta nr OL1O/00109006/9

Właściciel nieruchomości: Ewa Szaminko

Cena  nieruchomości  wynosi (40 % ceny oszacowania):

65 800 zł netto (sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset złotych)

 

udział ½ części w prawie własności lokalu mieszkalnego Barbary Iwańskiej

udziału ½ części w prawie własności nieruchomości lokalowej

– lokalu mieszkalnego nr 2 o powierzchni użytkowej 50,20m2 położonego w miejscowości Koniewo 3 wraz z udziałem 634/3224 w częściach wspólnych budynku i prawie własności gruntu nr 2/6 o powierzchni 0,3224 ha.  

Dla działki, na której posadowiony jest budynek mieszkalny założona jest księga wieczysta  nr OL1L/00016013/9, prowadzona przez IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lidzbarku Warmińskim. Dla lokalu prowadzona jest KW nr OL1L/00016360/6.

Właściciel nieruchomości: Barbara Iwańska

Cena  nieruchomości  wynosi (75 % ceny oszacowania):

52 500,00 zł netto (pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset  złotych)

 

Nieruchomość gruntowa zabudowana Moniki Anny Szewczykowskiej

prawa własności nieruchomości gruntowej składającej się z działek gruntu nr 92/19 i 92/20

zabudowanej budynkiem mieszkalno-gospodarczym o powierzchni użytkowej 678,56  m kw.

ujawnionej w księdze wieczystej  nr OL1G/00034790/6

 położonej w Miłkach przy ul. Giżyckiej 53, pow. giżycki, woj. warmińsko-mazurskie

za cenę nie niższą niż 60% ceny oszacowania tj.  297 720zł (dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy  siedemset dwadzieścia złotych) w tym:

      1. Udział wynoszący 98/1000 za cenę nie niższą niż 53 040 zł -  sprzedane

  1. Udział wynoszący 162/1000 za cenę nie niższą niż 57 660 zł - sprzedane
  2. Udział wynoszący 60/1000 za cenę nie niższą niż 31 560 zł - sprzedane
  3. Udział wynoszący 67/1000 za cenę nie niższą niż 23 940 zł
  4. Udział wynoszący 77/1000 za cenę nie niższą niż 47 940 zł
  5. Udział wynoszący 65/1000 za cenę nie niższą niż 39 180 zł
  6. Udział wynoszący 51/1000 za cenę nie niższą niż 30 840 zł
  7. Udział wynoszący 46/1000 za cenę nie niższą niż 2 520 zł - sprzedane
  8. Udział wynoszący 104/1000 za cenę nie niższą niż 5 520 zł
  9. Udział wynoszący 111/1000 za cenę nie niższą niż 5 520 zł - sprzedane

 

Syndyk sprzeda fabrykę mebli

FABRYKA MEBLI NA SPRZEDAŻ

 

Syndyk upadłości Furniture Concept spółka z o.o.  ul. Drzewna 1, 11-200 Bartoszyce

Ogłasza  przetarg na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Przedsiębiorstwo było producentem wysokiej jakości  mebli skrzyniowych.

Cena wywoławcza stanowi 70% ceny oszacowania i wynosi: 10 677 059 zł netto.

 Składniki zorganizowanej części przedsiębiorstwa  obejmują:

1)nieruchomość gruntową o pow.42 301 m. kw. zabudowaną budynkami przemysłowymi o pow.użytkowej:11 359,70 m. kw. położoną w Bartoszycach przy ul. Drzewnej 1; o wartości 70% oszacowania tj.7 602 000 zł

2)środki trwałe, maszyny i urządzenia, o wartości 70 % oszacowania tj.2 872 030 zł

3)aktywa obrotowe; zapasy, półprodukty, wyroby gotowe o wartości 70% oszacowania tj.

203 029 zł

Część maszyn jest własnością PEAC (Polska)spółka z o.o. i za zgodą tego właściciela jest sprzedawana w ramach zorganizowanej części przedsiębiorstwa, przy czym uzyskane środki finansowe ze sprzedaży tychże maszyn zostaną przekazane przez Kupującego bezpośrednio na konto właściciela maszyn tj. PEAC (Polska) spółka z o.o.

Szczegóły określone są w Regulaminie sprzedaży.

Składanie ofert:

Oferty nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, należy złożyć w zamkniętej nieprzezroczystej kopercie z adnotacją „Oferta przetargowa Furniture Concept” na adres: Kancelaria Notarialna Elżbiety Brewki, Olsztyn, ul. Kopernika 1/1, 10-510 Olsztyn, w terminie do 28 grudnia   2022r. do godz.15.00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 grudnia 2022 r o godzinie 12.00 w Kancelarii Notarialnej Elżbiety Brewki.

Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest dokonanie wpłaty wadium w wysokości:

500 000 (pięćset tysięcy) złotych.

Kwota wadium winna zostać wpłacona na rachunek masy upadłości

 nr 97 1930 1637 2420 0403 3190 0001 do dnia składania ofert. prowadzony przez BPS Oddział w Olsztynie.

Pisemna oferta powinna spełniać warunki określone w Regulaminie sprzedaży zorganizowanej części  przedsiębiorstwa.

Regulamin sprzedaży dostępny jest na stronie:www.syndykwasilewski.pl

Operaty szacunkowe udostępniane są przez syndyka.

 Każdy oferent zobowiązany jest złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Regulaminu sprzedaży.

Zastrzega się prawo do odwołania, przerwania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

  Wszelkie informacje dostępne są pod nr telefonu: 604-439-299 w godz. 9-14.

10 677 030 zł netto. 

Syndyk sprzeda nieruchomość w Olsztynie

NIERUCHOMOŚĆ W OLSZTYNIE  NA SPRZEDAŻ

 

Syndyk upadłości   PANDA KM Sp. j. Przemysław Kaczyński, Izabela Markiewicz w upadłości likwidacyjnej

Ogłasza  przetarg na sprzedaż:

prawa wieczystego użytkowania, działki gruntu nr 5/2, obręb nr 159  o  powierzchni: 0,4058 ha położonej w Olsztynie przy ul. Lubelskiej 9, zabudowanej stanowiącym odrębny od gruntu przedmiot własności-magazynem o powierzchni 2.065 m.kw. dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW OL1O/00088477/7

Cena wywoławcza sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntu położonego w Olsztynie wraz z budynkami wynosi: 2 868 000 zł netto (60 % ceny oszacowania)

Szczegóły określone są w Regulaminie sprzedaży

Składanie ofert:

Oferty nabycia , należy złożyć w zamkniętej nieprzezroczystej kopercie z adnotacją „Oferta przetargowa PANDA KM Sp. j. Przemysław Kaczyński, Izabela Markiewicz” na adres: Kancelaria Notarialna Elżbiety Brewki, Olsztyn, ul. Kopernika 1/1, 10-510 Olsztyn, w terminie do 20 października 2023r. do godz. 15.00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 października 2023r. o godzinie 12.00 w Kancelarii Notarialnej Elżbiety Brewki.

Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest dokonanie wpłaty wadium w wysokości:

286 000,00zł

Kwota wadium winna zostać wpłacona na rachunek masy upadłości

 nr 25 9364 0000 2010 0039 4239 0001 do dnia składania ofert.

Pisemna oferta powinna spełniać warunki określone w Regulaminie sprzedaży, dołączonym do akt postępowania upadłościowego.

Regulamin sprzedaży dostępny jest na stronie: www.syndykwasilewski.pl w zakładce aktualności/regulaminy sprzedaży

Operaty szacunkowe udostępniane są przez syndyka.

 Każdy oferent zobowiązany jest złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Regulaminu sprzedaży.

Zastrzega się prawo do odwołania, przerwania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

  Wszelkie informacje dostępne są pod nr telefonu: 604-439-299 w godz.9-14.

2 868 000,00 zł netto.