Doradca
Restrukturyzacyjny

Twój biznes można jeszcze uratować

Kancelaria Syndyka

Adwokat

Jan Wasilewski

Arrow
Arrow
Slider

Nieruchomości

Nieruchomość gruntowa zabudowana Moniki Anny Szewczykowskiej

Nieruchomość gruntowa zabudowana ujawniona w księdze wieczystej  nr OL1G/00034127/8 stanowiącej działki 92/16 i 92/17 o powierzchni 0,1199 ha

zabudowane budynkiem byłej dyskoteki o powierzchni użytkowej 703,12 m kw.

Nieruchomość położona jest w Miłkach przy ul. Giżyckiej 51 pow. giżycki, woj. warmińsko-mazurskie

Właściciel nieruchomości gruntowej: Monika Anna Szewczykowska

Cena  nieruchomości  wynosi:

287 550zł netto (słownie:  dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych).

Nieruchomość gruntowa zabudowana Romana Sobolewskiego

nieruchomości gruntowe położone w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Konstytucji 3 Maja 20 gm. Lidzbark Warmiński pow. lidzbarski, woj. warmińsko-mazurskie tj.:

1)         Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalno-usługowym o powierzchni użytkowej 176,58 m kw. posadowionym na działce nr 74/2 o powierzchni 0,0113ha, dla której Sąd Rejonowy w Lidzbarku Warmińskim VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW OL1L/00017264/0

oraz

2)         Nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca działkę nr 76/22 o powierzchni 0,0024 ha, dla której Sąd Rejonowy w Lidzbarku Warmińskim VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW OL1L/00017130/2

Właściciel nieruchomości gruntowej: Roman Sobolewski

Cena wywoławcza sprzedaży  wynosi: 862 000,00 zł netto (100 % ceny oszacowania)

 

Nieruchomość gruntowa rolna Romana Sobolewskiego

nieruchomość rolna położona w obrębie 14 - Runowo gm. Lidzbark Warmiński pow. lidzbarski, woj. warmińsko-mazurskie stanowiącą działkę ewidencyjną  nr 56/4 o powierzchni 0,4700 ha, dla której Sąd Rejonowy w Lidzbarku Warmińskim VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW OL1L/00028007/1

Właściciel nieruchomości gruntowej: Roman Sobolewski

Cena wywoławcza sprzedaży  wynosi: 30 000,00 zł netto (100 % ceny oszacowania)

 

udział ½ części w prawie własności nieruchomości Przemysława Frańczaka

udziału ½ części w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej,

położonej w miejscowości Księży Dwór 84, gmina Działdowo, stanowiącej działkę nr 14/10 o powierzchni 0,1009 ha,

na której posadowiony jest budynek mieszkalny jednorodzinny z częścią usługową o powierzchni użytkowej 183,00 m2

oraz budynek garażu o powierzchni zabudowy 36,00 m2,

dla której Sąd Rejonowy w Działdowie prowadzi księgę wieczystą nr KW EL1D/0037170/2.

Właściciel nieruchomości: Przemysław Frańczak

Cena  nieruchomości  wynosi (100 % ceny oszacowania):

 251 500 zł netto (dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset złotych)

 

Nieruchomość gruntowa zabudowana Moniki Anny Szewczykowskiej

Nieruchomość lokalowa o funkcji mieszkalnej o powierzchni użytkowej 37,09 m kw.

wraz z udziałem 39/1000 w częściach wspólnych budynku oraz prawie własności gruntu

ujawniona w księdze wieczystej  nr OL1G/00043464/8

Nieruchomość położona jest w Miłkach przy ul. Giżyckiej 53/6 pow. giżycki, woj. warmińsko-mazurskie

Właściciel nieruchomości lokalowej: Monika Anna Szewczykowska

Cena  nieruchomości   wynosi 60% ceny oszacowania tj.:

41 700 zł netto (słownie: czterdzieści jeden tysięcy siedemset złotych).

Nieruchomość gruntowa zabudowana Moniki Anny Szewczykowskiej

prawa własności nieruchomości gruntowej składającej się z działek gruntu nr 92/19 i 92/20

zabudowanej budynkiem mieszkalno-gospodarczym o powierzchni użytkowej 678,56  m kw.

ujawnionej w księdze wieczystej  nr OL1G/00034790/6

 położonej w Miłkach przy ul. Giżyckiej 53, pow. giżycki, woj. warmińsko-mazurskie

za cenę nie niższą niż 75% ceny oszacowania tj.  297 720zł (dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy  siedemset dwadzieścia złotych) w tym:

      1. Udział wynoszący 98/1000 za cenę nie niższą niż 53 040 zł

  1. Udział wynoszący 162/1000 za cenę nie niższą niż 57 660 zł
  2. Udział wynoszący 60/1000 za cenę nie niższą niż 31 560 zł
  3. Udział wynoszący 67/1000 za cenę nie niższą niż 23 940 zł
  4. Udział wynoszący 77/1000 za cenę nie niższą niż 47 940 zł
  5. Udział wynoszący 65/1000 za cenę nie niższą niż 39 180 zł
  6. Udział wynoszący 51/1000 za cenę nie niższą niż 30 840 zł
  7. Udział wynoszący 46/1000 za cenę nie niższą niż 2 520 zł
  8. Udział wynoszący 104/1000 za cenę nie niższą niż 5 520 zł
  9. Udział wynoszący 111/1000 za cenę nie niższą niż 5 520 zł

      

 

Nieruchomość lokalowa Mirosławy Siódmiak

                                                                     prawa własności nieruchomości - lokalu mieszkalnego nr 2,                                                                                             

położonego w Olsztynie przy ul. Stefana Okrzei 17,

o powierzchni użytkowej 40.60 m.kw.,

dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW OL10/000159124/7

wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo własności gruntu

oraz własności części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli.

Właściciel nieruchomości: Mirosława Siódmiak

Cena  nieruchomości  wynosi (100 % ceny oszacowania):

184 000zł netto (słownie: sto osiemdziesiąt cztery tysiące złotych).

 

 

 

Prawa własności lokalu niemieszkalnego – garażu podziemnego – położonego w Galerii Mazurskiej

Syndyk  Upadłości Galerii Mazurskiej sp. z o.o.

ogłasza  pisemny przetarg ofertowy

na sprzedaż prawa własności samodzielnego lokalu niemieszkalnego – garażu podziemnego wielostanowiskowego nr 31, położonego w budynku na terenie miasta Ostróda przy ul. Jana Pawła II 9B - w kompleksie centrum handlowego GALERII MAZURSKIEJ o powierzchni użytkowej 5505,56m2, położony na kondygnacji -1 – podziemia i składający się z hali garażowej na 165 miejsc parkingowych oraz pomieszczeń pomocniczych takich jak: pomieszczenia komunikacyjne (klatki schodowe), pomieszczenia techniczne, pomieszczenia gospodarcze oraz windy za najwyższą wynegocjowaną cenę, nie niższą od ceny wywoławczej wynoszącej: 887 800 zł (słownie: osiemset osiemdziesiąt siedem   tysięcy osiemset złotych) tj.50 % ceny oszacowania.

Przedmiotowy budynek centrum handlowego GALERII MAZURSKIEJ usytuowany jest na działkach nr 121/10 i 401/1 o łącznej powierzchni 7870 m2  z obrębu 08 Miasta Ostróda, a będącej współwłasnością poszczególnych właścicieli lokali użytkowych.

Działka posiada księgę wieczystą KW EL1O/00020231/7 prowadzoną przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Ostródzie.

Dla nieruchomości lokalowej - lokalu niemieszkalnego – garażu podziemnego - założono odrębną księgę wieczystą – KW EL1O/00048701/5.

Oferty nabycia, należy złożyć w zamkniętej nieprzezroczystej kopercie z adnotacją „Oferta przetargowa  V GUp  32/17” na adres: Kancelaria Syndyka  Olsztyn, ul. Partyzantów 10/2, 10-521 Olsztyn,                              w terminie do 26 października  2022r. do godz.12.00.

Otwarcie ofert i rozstrzygniecie przetargu nastąpi w dniu 27 października  2022r o godz.12.00 w biurze syndyka.

Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest złożenie oferty nabycia za cenę nie niższą od ceny wywoławczej oraz dokonanie wpłaty wadium w wysokości: 80 000 zł (osiemdziesiąt  tysięcy złotych).

Kwota wadium winna zostać wpłacona  na rachunek masy upadłości nr:  16 1240 5598 1111 0010 7328 9266

Pisemna oferta powinna spełniać warunki określone w Regulaminie sprzedaży, dołączonym do akt postępowania upadłościowego oraz dostępny na stronie: www.syndykwasilewski.pl

 Każdy oferent zobowiązany jest złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Regulaminu sprzedaży.

Wyłonienie nabywcy nastąpi na zasadach określonych w Regulaminie sprzedaży.

Zastrzega się prawo do odwołania, przerwania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. Umowa sprzedaży, zostanie zawarta w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia wyłonienia nabywcy przez syndyka. Cena nabycia zostanie uiszczona w całości najpóźniej na dzień przed podpisaniem notarialnej umowy sprzedaży.

Na nabywcy spoczywa obowiązek pokrycia wszelkich opłat, podatków i kosztów związanych ze sprzedażą. Integralną częścią niniejszych warunków sprzedaży jest Regulamin sprzedaży  sporządzony przez syndyka. Z operatem szacunkowym można zapoznać się w siedzibie syndyka w Olsztynie ul. Partyzantów 10/2.

Bliższe informacje można uzyskać pod nr. telefonu: 604 439 299 w godz. od 9.00 do 14.00.

 

Syndyk sprzeda prawa majątkowe do lokali użytkowych w Brodnicy

Syndyk sprzeda prawa majątkowe do lokali użytkowych w Brodnicy

 

Syndyk upadłości   Bonkowski sp. z o.o. w Nidzicy ul. Kilińskiego 5, 13-100 Nidzica

Ogłasza  przetarg na sprzedaż:

Praw majątkowych (użytkowania) dwóch lokali użytkowych nr 7 i 8 położonych w Brodnicy przy ul. Mieszka I 1 o łącznej powierzchni użytkowej 68,14m2. Lokale będące przedmiotem sprzedaży usytuowane są w budynku handlowo-usługowym na piętrze, składają się z sali usługowej oraz pomieszczenia socjalnego i wc. Budynek usytuowany jest na działce 1736/12 o powierzchni 238 m2 – obręb 01 Miasta Brodnica, a będącej własnością Spółdzielni Mieszkaniowej w Brodnicy.

Dla lokali użytkowych nie założono odrębnych ksiąg wieczystych – lokale nie są samodzielnymi lokalami niemieszkalnymi (użytkowymi).

Cena wywoławcza sprzedaży  wynosi: 119 300,00 zł netto (100 % ceny oszacowania)

Szczegóły określone są w Regulaminie sprzedaży.

Składanie ofert:

Oferty nabycia, należy złożyć w zamkniętej nieprzezroczystej kopercie z adnotacją „Oferta przetargowa Brodnica” na adres: Kancelaria Syndyka, Olsztyn, ul. Partyzantów 10/2, 10-521 Olsztyn, w terminie do 2 listopada 2022r. do godz.12.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 3 listopada  2022 r o godzinie 11.00 w Kancelarii Syndyka.

Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest dokonanie wpłaty wadium w wysokości:

11 000 (jedenaście tysięcy) złotych.

Kwota wadium winna zostać wpłacona na rachunek masy upadłości

 nr 04 1090 2590 0000 0001 3520 5218 do dnia składania ofert.

Pisemna oferta powinna spełniać warunki określone w Regulaminie sprzedaży, dołączonym do akt postępowania upadłościowego.

Regulamin sprzedaży dostępny jest na stronie: www.syndykwasilewski.pl w zakładce aktualności/regulaminy sprzedaży.

Operaty szacunkowe udostępniane są przez syndyka.

 Każdy oferent zobowiązany jest złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Regulaminu sprzedaży.

Zastrzega się prawo do odwołania, przerwania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

  Wszelkie informacje dostępne są pod nr telefonu: 604-439-299 w godz. 9-14.

Syndyk sprzeda fabrykę mebli

FABRYKA MEBLI NA SPRZEDAŻ

 

Syndyk upadłości Furniture Concept spółka z o.o.  ul. Drzewna 1, 11-200 Bartoszyce

Ogłasza przetarg na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Przedsiębiorstwo było producentem wysokiej jakości  mebli skrzyniowych.

 Składniki zorganizowanej części przedsiębiorstwa  obejmują:

1)nieruchomość gruntową o pow. 42 301 m.kw. zabudowaną budynkami przemysłowymi o pow. użytkowej: 11 359,70 m.kw. położoną w Bartoszycach przy ul. Drzewnej 1; o wartości 80% oszacowania tj.; 8 688 000 zł

2)środki trwałe, maszyny i urządzenia, o wartości 80% oszacowania tj.: 3 282 320 zł

3)aktywa obrotowe; zapasy, półprodukty, wyroby gotowe o wartości 80% oszacowania tj.: 232 033 zł

Część maszyn jest własnością PEAC (Polska)  spółka z o.o. i za zgodą tego właściciela jest sprzedawana w ramach zorganizowanej części przedsiębiorstwa, przy czym uzyskane środki finansowe ze sprzedaży tychże maszyn zostaną przekazane przez Kupującego bezpośrednio na konto właściciela maszyn tj. PEAC (Polska) spółka z o.o.

Szczegóły określone są w Regulaminie sprzedaży

Cena wywoławcza stanowi 80% ceny oszacowania i wynosi: 12 293 353zł netto.

Składanie ofert:

Oferty nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, należy złożyć w zamkniętej nieprzezroczystej kopercie z adnotacją „Oferta przetargowa Furniture Concept” na adres: Kancelaria Notarialna Elżbiety Brewki, Olsztyn, ul. Kopernika 1/1, 10-510 Olsztyn, w terminie do 14 czerwca  2022r. do godz.15.00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 czerwca 2022 r o godzinie 12.00 w Kancelarii Notarialnej Elżbiety Brewki.

Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest dokonanie wpłaty wadium w wysokości:

500 000 ( pięćset tysięcy) złotych.

Kwota wadium winna zostać wpłacona na rachunek masy upadłości

 nr 97 1930 1637 2420 0403 3190 0001 do dnia składania ofert. prowadzony przez BPS Oddział w Olsztynie.

Pisemna oferta powinna spełniać warunki określone w Regulaminie sprzedaży zorganizowanej części  przedsiębiorstwa, dołączonym do akt postępowania upadłościowego.

Regulamin sprzedaży dostępny jest na stronie: www.syndykwasilewski.pl w zakładce Aktualności/Regulaminy sprzedaży.

Operaty szacunkowe udostępniane są przez syndyka.

 Każdy oferent zobowiązany jest złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Regulaminu sprzedaży.

Zastrzega się prawo do odwołania, przerwania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

  Wszelkie informacje dostępne są pod nr telefonu: 604-439-299 w godz. 9-14.

12 293 353 zł netto.

 

Syndyk sprzeda nieruchomość w Olsztynie

NIERUCHOMOŚĆ W OLSZTYNIE  NA SPRZEDAŻ

 

Syndyk upadłości   PANDA KM Sp. j. Przemysław Kaczyński, Izabela Markiewicz w upadłości likwidacyjnej

Ogłasza  przetarg na sprzedaż:

prawa wieczystego użytkowania, działki gruntu nr 5/2, obręb nr 159  o  powierzchni: 0,4058 ha położonej w Olsztynie przy ul. Lubelskiej 9, zabudowanej stanowiącym odrębny od gruntu przedmiot własności-magazynem o powierzchni 2.065 m.kw. dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW OL1O/00088477/7

Cena wywoławcza sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntu położonego w Olsztynie wraz z budynkami wynosi: 3 346 000 zł netto (70 % ceny oszacowania)

Szczegóły określone są w Regulaminie sprzedaży

Składanie ofert:

Oferty nabycia , należy złożyć w zamkniętej nieprzezroczystej kopercie z adnotacją „Oferta przetargowa PANDA KM Sp. j. Przemysław Kaczyński, Izabela Markiewicz” na adres: Kancelaria Notarialna Elżbiety Brewki, Olsztyn, ul. Kopernika 1/1, 10-510 Olsztyn, w terminie do 25 października  2022r. do godz. 15.00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26 października 2022r o godzinie 12.00 w Kancelarii Notarialnej Elżbiety Brewki.

Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest dokonanie wpłaty wadium w wysokości:

330 000 (trzysta trzydzieści tysięcy) złotych.

Kwota wadium winna zostać wpłacona na rachunek masy upadłości

 nr 25 9364 0000 2010 0039 4239 0001 do dnia składania ofert.

Pisemna oferta powinna spełniać warunki określone w Regulaminie sprzedaży, dołączonym do akt postępowania upadłościowego.

Regulamin sprzedaży dostępny jest na stronie: www.syndykwasilewski.pl w zakładce aktualności/regulaminy sprzedaży

Operaty szacunkowe udostępniane są przez syndyka.

 Każdy oferent zobowiązany jest złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Regulaminu sprzedaży.

Zastrzega się prawo do odwołania, przerwania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

  Wszelkie informacje dostępne są pod nr telefonu: 604-439-299 w godz.9-14.

3 346 000 zł netto.