Doradca
Restrukturyzacyjny

Twój biznes można jeszcze uratować

Kancelaria Syndyka

Adwokat

Jan Wasilewski

Arrow
Arrow
Slider

Nieruchomości

Nieruchomość gruntowa Aleksandry Nowak

Nieruchomość gruntowa  położona we wsi Mazuchówka  gm. Wydminy, stanowiąca działkę nr 409/2 o powierzchni gruntu 0,9900 ha,

zabudowana budynkiem mieszkalnym w bardzo złym stanie technicznym i pozostałościami po budynkach gospodarczych

Właściciel nieruchomości: Alaksandra Nowak

Nieruchomość ma urządzoną  w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Giżycku księgę wieczystą nr OL1G/00001236/5.

Wartość  nieruchomości gruntowej wynosi: 60 200zł (słownie:  sześćdziesiąt tysięcy dwieście złotych).

Udział 2/3 w prawach do nieruchomości Aleksandra Łucjana Nowaka

Udział 2/3 w prawach do nieruchomości położonej w Wydminach przy ul. Grunwaldzkiej 45, stanowiącej działkę nr 681/57 o powierzchni gruntu 480 m kw., oddanej w użytkowanie wieczyste do dnia 06.06.2096r., zabudowanej budynkiem wielofunkcyjnym o powierzchni użytkowej 664,67m kw, plus piwnica o powierzchni 67,73m kw., stanowiącym odrębny od gruntu przedmiot własności

Właściciel nieruchomości: Alaksander Łucjan Nowak

Nieruchomość ma urządzoną  w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Giżycku księgę wieczystą nr OL1G/00025938/0.

Wartość  udziału 2/3 w prawach do nieruchomości wynosi: 389 600zł (słownie:  trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset złotych).

Nieruchomość gruntowa zabudowana Moniki Anny Szewczykowskiej

Nieruchomość gruntowa zabudowana ujawniona w księdze wieczystej  nr OL1G/00034127/8 stanowiącej działki 92/16 i 92/17 o powierzchni 0,1199 ha

zabudowane budynkiem byłej dyskoteki o powierzchni użytkowej 703,12 m kw.

Nieruchomość położona jest w Miłkach przy ul. Giżyckiej 51 pow. giżycki, woj. warmińsko-mazurskie

Właściciel nieruchomości gruntowej: Monika Anna Szewczykowska

Cena  nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowi wartość nieruchomości dla wymuszonej sprzedaży i  wynosi:

383 400zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta złotych).

Nieruchomość gruntowa zabudowana Moniki Anny Szewczykowskiej

Nieruchomość gruntowa zabudowana ujawniona w księdze wieczystej  nr OL1G/00039577/2 stanowiącej działki 92/6 i 92/11 o powierzchni 0,0131 ha

zabudowane budynkiem użytkowym o powierzchni użytkowej 78,17 m kw.

Nieruchomość położona jest w Miłkach przy ul. Giżyckiej 51 pow. giżycki, woj. warmińsko-mazurskie

Właściciel nieruchomości gruntowej: Monika Anna Szewczykowska

Cena  nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowi wartość nieruchomości dla wymuszonej sprzedaży i  wynosi:

42 800zł (słownie: czterdzieści dwa tysiące osiemset złotych).

Prawa własności lokalu niemieszkalnego – garażu podziemnego – położonego w Galerii Mazurskiej

Samodzielny lokal niemieszkalny – parking podziemny wielostanowiskowy nr 31, położony w budynku na terenie miasta Ostróda przy ul. Jana Pawła II 9B - w kompleksie centrum handlowego GALERII MAZURSKIEJ o powierzchni użytkowej  5505,56 m2, usytuowany w kompleksie centrum handlowego GALERII MAZURSKIEJ, położony na kondygnacji -1 – podziemia i składający się z hali garażowej na 165 miejsc parkingowych oraz pomieszczeń pomocniczych takich jak: pomieszczenia komunikacyjne (klatki schodowe), pomieszczenia techniczne, pomieszczenia gospodarcze oraz windy.

Przedmiotowy budynek centrum handlowego GALERII MAZURSKIEJ usytuowany jest na działkach nr 121/10 i 401/1 o łącznej powierzchni 7870 m2  z obrębu 08 Miasta Ostróda, a będącej współwłasnością poszczególnych właścicieli lokali użytkowych.

Działka posiada księgę wieczystą KW EL1O/00020231/7 prowadzoną przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Ostródzie.

Dla nieruchomości lokalowej - lokalu niemieszkalnego – garażu podziemnego - założono odrębną księgę wieczystą – KW EL1O/00048701/5.

Wartość  prawa własności lokalu niemieszkalnego garażu podziemnego  wynosi 60% ceny oszacowania t.j.:

1 065 360,00 zł netto  (słownie: jeden milion sześćdziesiąt pięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt złotych netto).

nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkami przemysłowymi – położonej w Niechłoninie 45C gmina Płośnica należącej do Bonkowski sp. z o.o. w Nidzicy

Nieruchomości gruntowej położonej w Niechłoninie 45C, województwie warmińsko-mazurskim, powiecie działdowskim, gmina Płośnica stanowiących działki gruntu nr 866/4, 866/6, 866/14, 866/15, 866/16, dla których Sąd Rejonowy w Działdowie prowadzi księgę wieczystą KW EL1D/00026144/1, oraz działkę gruntu nr 866/13, dla której Sąd Rejonowy w Działdowie prowadzi księgę KW EL1D/00016045/4  zabudowanej dwoma budynkami „przemysłowymi” o łącznej powierzchni użytkowej 3 016,08m2 – stanowiące zorganizowaną część przedsiębiorstw

Wartość  nieruchomości  wynosi 75% ceny oszacowania t.j.:

1 045 800,00 zł   (słownie: jeden milion czterdzieści pięć tysięcy osiemset złotych).

nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkami przemysłowymi – położonej w Mławie przy ul. Mechaników 14 należącej do Bonkowski sp. z o.o. w Nidzicy

nieruchomości gruntowej zabudowanej dwoma budynkami „przemysłowymi” o łącznej powierzchni użytkowej 1 499,78m2 – położonej w Mławie przy ul. Mechaników 14, województwie mazowieckim, powiecie mławskim, miasto Mława – oznaczonej w rejestrze ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 2015 o powierzchni 2661 m2 oraz działka nr 2011/2 o powierzchni 131m2 - o łącznej powierzchni 2792m2 z obrębu 10 Miasta Mławy. Działki posiadają uregulowany stan prawny. W Wydziale IV Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Mławie dla w/w nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta  KW PL1M/00042734/2 – dla działek nr 2015 i 2011/2.

Wartość  nieruchomości  wynosi 75% ceny oszacowania t.j.:

687 375,00 zł   (słownie:  sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć złotych).